உடல் ஊனமுற்றோர் கணக்கெடுப்பு

| | posted on:Resources

இந்தியாவில் 2001இல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்த மக்கள் தொகையில் 2,31 சதவிகிதம் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். 2,19 கோடி பேர் ஊனமுற்றவர்களாக உள்ளனர்; பார்வையில்லாதோர், காதுகேளாதோர், பேச முடியாதோர், கால் ஊனமுற்றோர் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி குன்றியோர் ஆகியோர் இதில் அடங்குவர்.
ஊனமுற்றோர்களில் எழுபத்தைந்து சதவிகிதத்தினர் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கின்றனர். உடல் திறன் குறைந்தோரில் 49 சதவிகிதத்தினர் படித்தவர்களாகவும், 34 சதவிகிதத்தினர் பணிபுரிபவர்களாகவும் உள்ளனர். முன்னர் மருத்துவ சீரமைப்புக்குத் தரப்பட்ட முக்கியத்துவம் இப்போது சமுதாயச் சீரமைப்புக்குத் தரப்படுகிறது.

இந்தியக் கணக்கெடுப்பின்படி 2001இல் ஊனமுற்றோர் குறித்த தகவல்கள்
இயங்கும் திறன் (Movement) 28%
பார்க்கும் திறன் (Seeing) 49%
கேட்கும் திறன் (Hearing) 6%
பேசும் திறன் (Speech) 7%
மூளைத் திறன் (Mental) 10%
மூலம் (Source) : Census India 2001
தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்பு அமைப்பு 2002இல் ஊனமுற்றோர் குறித்து தரும் தகவல்கள்
இயங்கும் திறன் (Movement) 51%
பார்க்கும் திறன் (Seeing) 14%
கேட்கும் திறன் (Hearing) 15%
பேசும் திறன் (Speech) 10%
மூளைத் திறன் (Mental) 10%
மூலம் (Source) : National Sample Survey Organisation 2002
சமுதாய நீதி மற்றும் அதிகார அமைச்சகத்தின் ஊனமுற்றோர் நலப்பிரிவு (The Disability Division in the Ministry of Social Justice & Empowerment), ஊனமுற்றோரின் அதிகாரங்களை, உரிமைகளை மேம்படுத்தி ஊக்கமளிக்கிறது. இந்தியாவில் 2001இல் எடுக்கப்பட்டக் கணக்கெடுப்பின்படி, மொத்த மக்கள் தொகையில் 2.31 சதவிகிதம் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். 2.19 கோடி பேர் ஊனமுற்றவர்களாக உள்ளனர்; பார்வையில்லாதோர், காது கேளாதோர், பேச முடியாதோர், கால் ஊனமுற்றோர் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி குன்றியோர் ஆகியோர் இதில் அடங்குவர்.