செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான முன்பருவப் பள்ளி திட்டம்

| | posted on:Hearing Impairment

தமிழக அரசின் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான முன்பருவப் பள்ளி திட்டம்செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான முன்பருவப் பள்ளி திட்டம்

திட்டத்தின் சுருக்கம்:

செவித்திறன் பாதிப்புடன்,பேச இயலாத சிறுவர்களுக்கு முன் பருவக் கல்வி, இலவச தங்கும் விடுதி மற்றும் உணவு வசதியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

திட்டத்தில் பயனடைய தகுதிகள்/நிபந்தனைகள்:

மூன்று வயதிலிருந்து ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட செவித்திறன் பாதிப்புடன்  பேசும்    திறன்   இழந்த   சிறுவர்,   சிறுமிகள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தனிப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். தனிப்பட்ட விண்ணப்பப்  படிவம் மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நலஅலுவலகங்களில் உள்ளது.

இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் அலுவலர்

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நலஅலுவலர் / காது கேளாதோருக்கான அரசுப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் / அரசு உதவி பெறும் முன் பருவப் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்

உதவிகள் வழங்கப்படும்போது காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக வேண்டிய அலுவலர்


மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர்
எண்.15/1, மாதிரிப் பள்ளிச் சாலை, ஆயிரம் விளக்கு,
சென்னை-600 006.
தொலைபேசி எண்.044- 28290286 / 2829 0392/2829 0409


PRE SCHOOL FOR YOUNG HEARING IMPAIRED CHILDREN

1.Gist of the SchemeFree pre-school education, Uniform, speech therapy and boarding and lodging for Hearing impaired children.
2.Eligibility CriteriaSpeech and Hearing Impaired children in the age group of 3 to 5 years.
3.Whether form of application is prescribedYes. Available with District Differently Abled Welfare Office.
4.Certificates to be furnishedNational Disability Identity Card and Birth Certificate
5.Officer to whom the application is to be submittedDistrict Differently Abled Welfare Officer / Head Master of Government School for Deaf / Headmasters of Govt. aided pre schools.
6.Grievances if any to be addressed toState Commissioner for the Differently Abled, No.15/1, Model School Road,

Thousand Lights, Chennai-600 006. Ph:044-28290286/28290392/28290409