தேசிய அடையாள அட்டை

தமிழக அரசின் திட்டம் – மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டைதேசிய அடையாள அட்டை

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்குதல். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டைகள், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல மையங்கள் மூலமாக வழங்கப்படுகிறது.

திட்டத்தில் பயனடைய தகுதிகள்/நிபந்தனைகள்


ஊனத்தின் விழுக்காடு 40 சதவீதத்திற்கு மேல்    இருக்க வேண்டும்.

தனிப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நலஅலுவலர்களிடம் உள்ளது.

இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள்


மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தால் அளிக்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் குழுவிடமிருந்து மாற்றுத் திறனுக்கான சான்றிதழ் பெறுதல் வேண்டும்.

விண்ணப்பங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் அலுவலர்


மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

உதவிகள் வழங்கப்படும்போது காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக வேண்டிய அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர்
எண்.15/1, மாதிரிப் பள்ளிச் சாலை, ஆயிரம் விளக்கு,
சென்னை-600 006.
தொலைபேசி எண்.044- 28290286 / 2829 0392/2829 0409

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்  /
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் நிர்வாக இயக்குநர்கள்

NATIONAL IDENTITY CARD FOR THE DIFFERENTLY ABLED PERSONS

1.Gist of the SchemeIssue of National Differently Abled identity cards to

Differently Abled.

National Identity cards are issued by District Differently

Abled Welfare Officers based on the Disability Certificate.

2.

Eligibility Criteria

Should have a minimum of 40% disability

3.

Whether form of application is prescribed.

Yes. Available with District Differently Abled Welfare Office.

4.

Certificates to be furnished

Medical Certificate should be obtained from the competent

Medical Board.

5.

Officer to whom the application is to be submitted

District Differently Abled Welfare Officer

6.

Grievances if any to be addressed to

State Commissioner for the Differently Abled,

No.15/1, Model School Road, Thousand Lights, Chennai-600 006.