• “மரண கானா” விஜி

    “மரண கானா” விஜி

    மாற்றுத்திறானளியான மரண கானா விஜி தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்த அனுபவங்களையும் அதனை வெற்றிப்பாதையாக மாற்றி அமைத்து இன்று தன்னை தனி மனிதனாக உலகிற்கு வெளிக்காட்டி சென்னையில் வாழ்ந்து→continue reading